|

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni”.
W wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Fabrykę okien SPECTRUM sp z o.o. ul Ceramiczna 4 20-150 Lublin z ceną brutto: 278 246,06 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 65 %, okres udzielonej gwarancji 15 %, okres wykonania 20 %, Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt.

Szczegóły na stronie BIP szkoły.