|

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę…