Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-31.

Status pod względem zgodności z ustaw

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne (niezgodności i wyłączenia):

  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na bardzo dużą liczbę publikowanych zdjęć.
  • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym lub nowym oknie.
  • Dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  • Niektóre zamieszczone pliki są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatusekretariat@sp44.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 58 625 48 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie jest dostosowany do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-03-28.