Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża z siedzibą w Gdyni przy ul. mjr H. Sucharskiego 10, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jacek Landowski, e-mail:  iod@sp44.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie.
 5. Pani/Pan posiada prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

Załączniki