INFORMACJA OGÓLNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia, e-mail: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl

Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą między innymi na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, a także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany   przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

Odbiorcami Państwa są upoważnieni pracownicy Administratora, Organ Prowadzący Szkołę, Kuratorium Oświaty, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania

W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załączniki